سوال:

در بسياري از دستگاهها حق مسكن به تمام كاركنان پرداخت مي شود درحاليكه برخي دستگاهها به بهانه وجود شبهات قانوني پرداختني ندارند.صراحت قانوني در اين مورد چيست ؟

پاسخ:
 

بموجب ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت هستند و همچنين بموجب جزء 2 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور مجاز هستند كمك هزينه مسكن را براساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد پرداخت نمايند.
ضمناً خاطر نشان مي سازد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات خاص براي پرداخت كمك هزينه مسكن به كاركنان خود هستند طبق ضوابط مربوط اقدام مي نمايند.
نوشته شده توسط تیــموری در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ ساعت | لینک ثابت |